Ev Kredisi Sözlüğü

sözlük

A

 • Adil Piyasa Değeri
 • Normal pazarlama ve satış sürecinde yapılan satış bedeli.


 • Akdi Faiz Oranı
 • Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde yer alan faiz oranı.


 • Alacaktan Feragat Etme
 • Bir hakkın talebinden veya takibinden vazgeçmek.


 • Alış Opsiyonu
 • Sahibine, opsiyona konu olan kıymeti, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan alma hakkı.


 • Amortisman
 • Yıpranma payı.


 • Amortisman Dönemi
 • Sabit değerin kullanma süresi.


 • Anapara
 • İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü.


 • Anlaşma
 • İki tarafın birbiri ile aynı konu hakkında ortak düşünceye ulaşması.


 • Apostil
 • Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanımını sağlayan bir belge onay sistemi.


 • Apostille
 • Tasdik şerhi.


 • Aracılık Komisyonu
 • Komisyonucunun yaptığı işe karşılık aldığı ücret.


 • Arazi
 • Toprak,yeryüzü parçası.


 • Arsa
 • Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.


 • Arsa Payı
 • Arsanın kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payı.


 • Artan Taksitli Konut Kredisi
 • Konutun satın alınmasından sonra aylık ödemelerinin ilk yıllarda düşük daha sonra giderek artan konut kredisi.


 • Asgari Ödeme Tutarı
 • Taksit tutarlarının farklı olması halinde en düşük olan taksit tutarı ,taksit tutarlarının eşit olması halinde ise en az bir taksit tutarı.


 • Ayıplı Mal Ve Hizmet
 • Ayıplı mal ve hizmet, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması açık veya gizli,kusurlu olması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal ve hizmet.


 • Aynen İfa
 • Yükümlü olan tarafın sözleşme şart ya da şartlarını aynen yerine getirmesi.


 • Ayrık Nizam
 •  


B

 • Bağımsız Bölüm
 • Ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup ,kat mülkiyeti kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümler.


 • Bağlı Kredi
 • Belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile verilen kredi.


 • Bağlı Kredi Sözleşmesi
 • Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşme.


 • Bakiye
 • Alacak ve borç arasındaki fark, kalan, artık.


 • Balon Ödeme
 • Bir kredi borcunun sonunda istenilebilecek büyük meblağlı taksit.


 • Baz Puan
 • Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimi.


 • Bilanço Tablosu
 • Bir kuruluşun belirli bir tarihteki iktisadi değerlerinin kaynaklarını ve bu değerlerin hangi alanlara yatırıldıklarını gösteren ve varlıklar = borçlar + öz kaynaklar biçimindeki muhasebe eşitliğine dayanan tablo.


 • Bina Cephe Hattı
 • Binanın ön ve arka cephelerinde toprakla temas eden konturlarının görünen cephesinin parsel sınırına en yakın noktasından, parsel ön ve arka cephelerine paralel çizilen hat.


 • Bitişik Nizam
 • Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır. Bitişik nizam binalarda ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanır.


 • Borcun Yapılandırması
 • Mevcut şartlara göre borcun yenilenmesidir.Borcun ödenmesine yönelik koşullarında yapılan yeniden bir düzenleme.


 • Borç
 • İki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı yükümlülüktür.Gerçek yada tüzel kişinin ödeme yükümlülüğü.


 • Borç Senedi
 • Borçlu tarafından adı belirlenen bir alacaklıya verilen ödeme miktarı veya niteliği/mahiyeti belirli, belirtilen bir borcun/yükümlülüğün varlığını ve ödeme taahhüdünü içeren bir belge.


 • Borçlu
 • Borcu olan, borç almış olan.


 • Brüt İnşaat Alanı
 • Binanın insa edilen bütün alanlar toplamıdır. Bu alana, tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar her nevi hava bacaları ve saçaklar dâhil edilemez.


 • BSMV
 • Merkaz Bankası talimatları doğrultusunda kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankanın müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türü.Banka Sigorta Muamele Vergisi


C

 • Cari Faiz Oranı
 • Serbest piyasa koşullarında o an için geçerli olan faiz oranı.


 • Cebri İcra
 • Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun, icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.


Ç

 • Çap
 • Yapının ve arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita.


 • Çevre Düzeni Planı
 • Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan.


D

 • Dain-i Mürtehin
 • Rehin alacaklısı.


 • DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)
 • 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum.


 • Def'i
 • Davalının kendisine açılan davada ileri sürülen iddialara karşı maddi ve hukuki sebebler ileri sürerek yaptığı itiraz.


 • Değerleme Uzmanı(Eksper)
 • Konut, bina, arsa, arazi vb. taşınmazların değerini tespit eden kişi.


 • Değişken Faiz
 • TCMB tarafından belirlenen endeks ve faiz oranlarına konut finansman kuruluşunca uygulanacak marj oranı eklenerek bulunacak faiz oranı.


 • Depozito
 • Güvence akçesi.


 • Devir Ücreti
 • Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkın bir başkasına geçirme esnasındaki ücretler.


 • Devre Mülk
 • Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı olup müşterek mülkiyet payına bağlı bir intifa hakkına konu olan gayrimenkul.


E

 • Eklenti
 • Bağımsız bölüm dışında olup da doğrudan doğruya o bağımsız bölüme tahsis edilmiş olan yerler.


 • Ekspertiz
 • Uzman tarafından yapılan inceleme.


 • Elbirliği Mülkiyet
 • Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.


 • Emlak
 • Ev, arsa, bahçe vb. taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul.


 • Emlak Vergisi
 • Her yıl belediyelere ödenen ev, dükkân, arsa vb. mülklerin vergisi.


 • Emlakçı
 • Ticari ve yasal prosedürlere göre kişi ve kurumlara emlak kiralama, satış vb. konularda aracılık etme, danışmanlık hizmetleri sunma ve konuyla ilgili tapu kadastro, belediye, noter ve vergi dairelerindeki resmi işlemleri takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi.


 • Endeks
 • Gösterge.


 • Erken Ödeme
 • Tüketicinin konut finansman kuruluşuna borçlandığı toplam tutarın veya vadesi gelmemiş bir veya birden fazla taksidin vadesinden önce ödenmesi.


F

 • Faiz Oranı
 • Bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen getiri oranıdır.İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan nema getiri oranı.


 • Faiz Riski
 • Bankanın aktif ve pasifleri arasındaki bağlanma farkının faiz oranlarındaki beklenmedik değişimler nedeniyle bankanın net faiz geliri ve ekonomik değerini olumsuz etkilemesi.


 • Ferdi Mülkiyet
 • Bir işyerini bir ünvan   altında işletmek, kazanç  elde  etmek  amacıyla tek kişi  tarafından   kurulan ve borçlarından dolayı tüm mal varlığı ile sorumlu bulunan işyeri.


 • Fer'i
 • Ayrıntı,ayrıntılarla ilgili,ayrıntı niteliğinde olan.


 • Fesih
 • Bir bağlantıyı bir sözleşmeyi bozma.


 • Finansal Kiralama Sözleşmesi
 • Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşme.


G

 • Garantör
 • Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen.Bir bırcun ifasına güvence verilen ,ifanın gerçekleşmediği durumda sorumlu olarak ödemeyi yükümlenmiş kişi.


 • Garantör Limiti
 • Konut projelerinde yer alan konutların/işyerlerinin kredilendirilebilmesi için garantör firma lehine tespit edilen limit.


 • Gayri Mahdut Mülkiyet Hakkı
 • Menkul ya da taşınmaz gayrimenkul bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir hak.


 • Gayr-i Kabulü Rucü
 • Geri dönüşü olmayan.


 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 • Gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumları.


 • Geçici Tescil Şerhi
 • İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınmasının gerektiği veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlanmasına kanunun olanak tanıdığı hâllerde, bütün ilgililerin istemi veya hâkim kararı ile tapu sicili şerhler sütununa şerh edilmesi.


 • Güçlendirme Kredisi
 • Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup, Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için hak sahipleri tarafından kullanılan krediler.


 • Güven Hesabı
 • Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan hesap.


H

 • Haciz
 • İcra müdürlüğünün bireye ait bir alacağı veya bir kamu alacağını tahsil etmek amacıyla, borçlunun maddi değeri olan bazı mallarına el koyması ve bazı durumlarda borçlunun bu mallarda tasarruf yetkisini kısıtlaması işlemi.


 • Hakediş
 • İnşaat/imalat işlerinde yüklenici tarafından yapılan iş kısımlarının periyodik olarak proje yöneticisinin denetim ve onayı ile saptanıp sözleşme fiyatı ile değerlendirilmesini öngören kısmi ödeme talep belgesi.


 • Hayat Sigortası
 • insanların ölüm, maluliyet veya muayyen bir süre sonra hayatta olmaları gibi çeşitli ihtimallerle karşı karşıya bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkan mali sorunlara çözüm bulan sigorta akdi.


 • Hisse Senedi
 • Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon.


İ

 • İbraname
 • Alacaklının alacak hakkının ortadan kalktığını borçlunun borcundan kurtulduğunu gösteren belge.


 • İflas
 • Mahkeme kararı ile borçlu tacirin , borçlarını ödeyemekten aciz olduğunun tespit ve ilanı.


 • İfraz
 • Tapu kütüğünde tek tapu altında bulunan bir taşınmazın parsellerin bölünmesi işlemi.


 • İmar
 • Bayındırlık,bayırndır duruma getirme ,geliştirme.


 • İmar Durumu
 • Arsa ve yapı yönünden bir imar parselinin boyutlarını, sınırlarını, imar planında alacağı şekli, yapının teknik koşullarını belirten belge.


 • İmar Mevzuatına Aykırı Yapı
 • Belediyeden izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar.


 • İmar Planı
 • Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü olduğu fiziksel plan.


 • İnşaat Kat Alanı Kat Sayısı
 • Yapının bütün katlarındaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat,çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamı.


 • İnşaat Nizamı
 • Cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alan.


 • İnşaat Taban Alan Katsayısı
 • Taban alanının imar parseli alanına oranı.


 • İnşaat Tüm(All) Risk Sigortası
 • Sigorta süreci içinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçede istisnalar dışında kalan , önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması nedeniyle meydana gelecek zararları temin eden sigorta.


 • İntifa Hakkı
 • Bir maldan tamamıyla yararlanma , onu kullanma hakkı.


 • İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet
 • Konut finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymet.


 • İpotek
 • Halen mevcut olan yahut doğması muhtemel bir alacak için taşınmaz malın tapu kaydına konulan güvence şerhi.


 • İpotek Fekki
 • İpoteğin kaldırılması.


 • İpotek Finansmanı Kuruluşu
 • Münhasıran konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla kurulan, sermaye piyasası kurumu niteliğini haiz anonim ortaklıklar.


 • İpotekli Konut Kredisi
 • Tapu siciline mesken olarak kaydedilen bir veya birden fazla konut üzerine ipotek tesis etmek suretiyle teminant altına alınmış alacak ve krediler.


 • İrtifak Hakkı
 • Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem.


 • İskan Ruhsatı
 • Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izni.


 • İstinaf Yolu
 • İlk derece bir mahkeme tarafından sonuçlandırılan bir davanın ikinci derece yüksek bir mahkemede yeniden görülmesi için yapılan kanun yolu.


 • İstismar
 • Bankaların şubeleri arasında karlılık ve performans değerlendirmesinde kullandığı faiz oranı.


 • İştira (Alım) Hakkı
 • Bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır.Bu hakkın süresi 10 yıldır.Bu sürenin sonunda malikin talebiyle terkin edilebilir.


 • İtibari
 • Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan.


 • İzale-İ Şuyuu
 • Ortaklığın giderilmesi.


K

 • Kadastro
 • Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi.


 • Kampanyalı Satış
 • Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satış türü.


 • Kamulaştırma
 • Kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetindeki her türlü varlığın piyasa değeri ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesi.


 • Kanuni Yasal Faiz
 • Bir hukuki ilişkide uygulanacak faiz oranının belirlenmemesi halinde uygulanan ve kanun ile belirlenen faiz oranı.


 • Kapora
 • Bir malın satımı veya hizmetinin ifası için yapılan pazarlıkta ,anlaşmaya varılmış olan bedelin önceden verilen bir miktarı,pay akçesi.


 • Kat İrtifakı
 • Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, büro dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.


 • Kat Mülkiyeti
 • Bir arsa üzerinde inşa edilip tamamlanmış olan binadaki/ana gayrimenkuldeki bağımsız bölüm, ortak yerler, eklentiler ve arsa payından oluşan özel bir mülkiyet biçimidir. Bu nedenle, kat mülkiyeti sahipliğinde kendine özgü bir tapu senedi düzenlenmektedir.


 • Kefalet Sözleşmesi
 • kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme.


 • Kefil
 • Borcunu ödemeyenin veya verdiği sözü yerine getirmeyenin bütün sorumluluğunu üzerine alan kimse.


 • Kentsel Dönüşüm
 • Kentsel parçaların fiziksel,sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçler.


 • Kira Şerhi
 • Bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesi.


 • KKDF
 • Kredinin anapara ve faiz kuru farkı üzerinden belli oranlarda hesaplanan müşterilerden tahsil edilen kaynak kullanımı destekleme fonu.


 • Komisyon
 • Geri ödeme planında her bir taksit tutarında anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve konut finansmanı kuruluşunun gelir olarak tahsil edeceği tutarlar.


 • Konut Alanı
 • Konut inşa edilebilir alanlar.


 • Konut Finansman Kuruluşları
 • Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.


 • Konut Finansmanı Fonu
 • İpoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, yatırımcılar hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığı.


 • Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 • Tüketicilerin konut edinmeleri, sahip oldukları konutların teminatı altında kredi kullanabilmeleri veya bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullanabilmeleri için tüketici ile konut finansmanı kuruluşu arasında düzenlenen sözleşme.


 • Konut Kredisi
 • Satın alınmak istenen konutun teminat altına alınması şartıyla verilen kredi türü.


 • Konut Paket Sigortası
 • Konutun ve içindeki eşyaların her türlü riskini kapsayan tek bir poliçe kapsamındaki sigorta.


 • Kooperatif
 • Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküller.


 • Kredi
 • Para, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir vade ve koşulla geri alınmak üzere verilmesi.


 • Kredi İstihbaratı
 • Kredi değerliliğinin ve riskin azaltılması amacıyla gizlilik ve tarafsızlık içinde, mali kuruluşlar tarafından şahıslar veya firmaların ahlaki ve mali durumarını doğru olarak tespit için çeşitli kaynaklardan yapılan bilgi toplama ve değerlendirme işi.


 • Kredi Kayıt Bürosu
 • kredi kartı ya da bireysel kredi kullanmış/kullanan kişilerin bu kullanımlar ile ilgili bilgilerinin tutulduğu kurum.


 • Kredi Riski
 • Borçlu kişi veya kuruluşun anlaşma şartları dahilinde taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmeme olasılığı.


 • Kredi Veren
 • Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka.


 • Kredinin Teminata Oranı (KTO)
 • Bankaların etkin bir risk yönetimi açısından,taşıdıkları risk düzeylerine,risk iştahlarına ve risk alma kapasitelerine bağlı olarak kullandırdıkları krediler ile bu krediler karşılığında alacakları teminat türleri ve düzeyleri arasındaki ilişkiyi kuran oran.


L

 • Lehtar
 • Senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi.


M

 • Mahkeme Kararı
 • Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge.


 • Mal Ortaklığı
 • Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile sahip oldukları bir mal rejimi.


 • Malik
 • bir şeye sahip,bir şeyi olan.


 • Mevzuat
 • Yürürlükteki hukuk kurallarının bütünü.


 • Muacceliyet Şartı
 • Borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması yada şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesi.


 • Muris
 • Miras bırakan.


 • Muvafakat
 • Uygun görme, onama, kabul etme.


 • Muvazaa
 • Bir hukuki ilişkinin taraflarının üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda anlaşmaları.


 • Mücavir Alan
 • İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlar.


 • Müflis
 • İflas eden.


 • Müştemilat
 • Eklentiler.


 • Mütemmim Cüz
 • Bütünü oluşturan tamalayıcı parça-ayrılmaz parça.


 • Müteselsil Sorumluluk
 • Birden çok kimsenin bir zarara ortak kusurlu davranışları nedeniyle sebebiyet vermeleri halinde doğan zarardan birlikte sorumlu olmaları.


N

 • Nazım İmar Planı
 • Arsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve araziparçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı birraporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan.


 • Net Bugünkü Değer
 • Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, bugüne indirgenmesi sonucu ulaşılan değer.


O

 • Ortak Alanlar
 • Anagayrimenkulun bağımsız bölümleri dışında kalan korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerleri.


Ö

 • Ödeme Planı
 • Tüketiciye tahsis edilen konut finansmanı geri ödenmesinde esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tablo.


 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
 • Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme.


 • Özel Garanti Sözleşmesi
 • Garanti veren ile garanti alanın karşı karşıya olduğu , belirli bir ekonomik rizikoyu bağımsız olarak sorumlu olacak şekilde üzerine almayı taaahhüt ettiği sözleşme.


 • Öz Sermaye
 • Bilançonun aktif toplamıyla borçlar arasındaki fark.


P

 • Parsel
 • imar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası.


 • Paylı Mülkiyet
 • Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmasıdır.Paylı mülkiyette, bir şeye bir bütün olarak tek mülkiyet vardır. Bütün paydaşlar eşyanın üzerinde pay oranı kadar hak sahibi.


 • Pazar Değeri
 • Bir gayrimenkulun yeni satılmış olan diğer benzer gayrimenkullerle yapılan bir mükayesesine ve ayrıca cari fiyat talebi ve tekliflerine dayanan değer.


 • Peşin Ödeme
 • Bir mal veya hizmet teslim alınmadan önce veya teslim alınırken yapılan ödemeye, peşin ödeme.


 • Piyasa Değeri
 • Menkul kıymetin, piyasada o gün itibari ile geçerli olan vadeye kadar getirisine göre hesaplanan piyasa fiyatı.


 • Portföy
 • Gerçek veya tüzel bir kişinin kazanç sağlamak amacıyla oluşturduğu mali varlıklar bütünü.


R

 • Rayiç Bedel
 • Bir ekonomik değerin değerleme günündeki normal alım satım değeri; piyasa değeri.


 • Resmi Senet
 • Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan ipoteklere dair tüm işlemlerin dayanağı olan, kredi koşullarını, faiz ,vade ,ipotek vs. şartları içeren resmi belge.


 • Rezerv Yapı Alanı
 • Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere ,TOKİ'nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen ,Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlar.


 • Riskli Alan
 • Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan,Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan.


 • Riskli Yapı
 • Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yada yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı.


 • Rucu
 • Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu.İradi bir işlemin veya beyanın geri alınması.


 • Ruhsatname
 • Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin.


S

 • Sabit Faiz
 • Sözleşme başlangıcında belirlenen ve her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemeyen faiz oranı.


 • Satım Opsiyonu
 • Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti yine opsiyonda belirtilen şartlarda satma hakkını verir ancak bir yükümlülük getirmez.


 • Satış Vaadi Sözleşmesi
 • İlerideki bir tarihte bir malın satışının taahhüt niteliğinde ön akittir.Saış vaadi sözleşmesi noterlece düzenlenir.Tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edilmesi mümkün.


 • Seküritizasyon
 • Gelecekteki nakit akımlarına dayalı menkul kıymetleştirme yöntemi; gelecekte elde edilmesi beklenen nakde dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirme.


 • Senet
 • Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı kâğıt, belgit.


 • Sitüasyon Tablosu
 • Hakediş tablosu.


 • Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
 • Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren form.


 • Sükna(Oturma) Hakkı
 • Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veriri.Bu hak başkasına devredilemez ve mirasçılara geçemez.


Ş

 • Şerefiye
 • Bir yer bayındır duruma getirildiğinde, çevrede bulunan mülklerin değeri arttığından ötürü, bunların sahiplerinden belediyece alınan para.


 • Şufa (Ön Alım) Hakkı
 • Kanundan veya söleşmeden doğan bir hak olup bir taşınmaz malın satılması halinde, onun diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı.


T

 • Taahhüt
 • Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.


 • Taahütname
 • Taahhüt belgesi.


 • Tahakkuk
 • Bir alacak hakkının doğması.


 • Tahdit
 • Sınırlama, çevreleme, çevresini daraltma.


 • Tahsilat
 • Para alımı.


 • Tahsis
 • Bir şeyi bir kimsenin kullanımına ayırma.


 • Taksim Etmek
 • bölmek, bölüştürmek, pay etmek.


 • Taksit
 • Ödeme planında konut finansmanının geri ödenmesi için belirlenen tarihlerin hizasında gösterilen anapara, faiz, kamusal yükümlülükler ve komisyon toplamından oluşan ödeme tutarı.


 • Tapu
 • Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belge.


 • Tapu Sicili
 • Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicil.


 • Tapu Takdiyatı
 • Taşınmaz bir malın üzerindeki herhangi bir yükümlülüğü gösteren şerh ve bununla ilgili tapudan alınan resmi belge.


 • Taşkın Yapı
 • Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı.


 • Temerrüt
 • Haklı bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme.


 • Temerrüt Faizi
 • Para borcunun ifasında temerrüde düşen borçlunun kanundan doğan ve ödemesi gereken faiz.


 • Teminat
 • Mevcut olan borcun zamanında ödenmemesi halinde alacakların değersiz duruma gelmemesi için istenilen kefil,rehin veya ipotek gibi öğeler.


 • Temlik
 • Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.


 • Tevhit
 • Tapuları ayrı olan, birbirine sınırı bulunan arsa veya arazi parsellerinin tek tapu altında toplanması işlemi.


 • Tüketici Kredi Sözleşmesi
 • Kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla vereceği kredi veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşme.


 • Tüzük
 • Bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işlerin yapılışını belirtmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kuralları.


U

 • Umumi Hizmet Alanları
 • Meydan, park, yesil alan, çocuk bahçesi, yol, açık otopark, açık pazaryeri, açık oyun ve açık spor alanları gibi kullanımlar için ayrılan kamunun ve toplumun ortak kullanımına yönelik tescile tabi olmayan alanlar.


Ü

 • Üst Sınır İpoteği(Teminat İpoteği)
 • Miktarı belirli olmayan veya değişebilen mevcut veya doğması muhtemel alacaklar için tesis edilen ipotek çeşidi.


V

 • Vade
 • Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil.


 • Valör
 • Faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarih.


 • Varlık Finansmanı Fonu
 • İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığı.


 • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
 • İhraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan, alacaklar ve duran varlıkların teminatı altında ihraç edilen borçlanma senetleri.


 • Vefa (Geri Alım) Hakkı
 • Satanın ,sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutması.


 • Vekaletname
 • Bir kimsenin belirlenen yetkilerle vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge.


 • Vekil
 • Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı ve yetki verdiği kimse.


 • Vergi
 • Kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin veya devletin yetkilendirdiği diğer kamu tüzel kişilerinin, hukuki zorunluluk altında, yasayla belirtilen kurallara göre ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve malları üzerinden nakdi ya da aynî olarak aldıkları pay.


 • Vergi Alacağı
 • Vergi idaresinin yasa uyarınca mükelleften vergiyi isteme yetkisi.


 • Vergi Tarhı
 • Vergi idaresinin çeşitli biçimlerde belirlediği matraha vergi tarifelerinin uygulanmasıyla vergi borcunun hesaplamasına yönelik idari işlem.


 • Virman
 • Banka hesabındaki değerlerin belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması.


Y

 • Yapı İnsaat Alanı
 • Işıklıklar ve hava bacaları hariç, bodrum kat, asma kat, açık ve kapalı çıkmalar ve çatı arasında yer alan mekânlar ile ortak alanlar dâhil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanı.


 • Yapı Ruhsatı
 • Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümlerine(yapı sahibi, yapı müteahhidi,şantiye şefi, ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.) uygun olarak düzenlenen ve onaylanan projelerine göre yapılacak inşaata Belediye yetkililerinden verilen izin belgesi.


 • Yerleşme Alanı
 • İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümü.


 • Yıllık Maliyet Oranı
 • Konut finansmanı kuruluşu ve tüketici tarafından kabul edilmiş olan faiz, ücret, masraf ve kamusal yükümlülükler dahil tüm taahhütlerin bugünkü değerlerinin yıllık olarak toplamına eşit olan oran.


 • Yönetmelik
 • Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kuralları.


Z

 • Zeyilname
 • Ek poliçe.


 • Zilyetlik
 • Bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti.


 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • Yaşanılan binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemi.


 • Zorunlu Karşılık Oranı
 • Mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı.

sözlük, kefil


Arkadaşınıza Tavsiye Edin

Arkadaşınıza VakıfBank SarıPanjur sitesini ve ev kredisi ürünlerini önererek bir e-posta
göndermek için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

SizinArkadaşınızın

Aile Geliriniz 

Almak İstediğiniz
Evin Expertiz Değeri 

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,

Vade (Ay)

0 TL
Ödeme Planı Hemen Başvur Faiz oranı, konutun Enerji Kimlik Belgesi sınıfına ve kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Hesap makinesi sadece bilgi amaçlı olup, yapılan işlemler bağlayıcı nitelikte değildir. Başvuru ve kredi kullandırımı sırasında Bankanın kredi değerlendirme ve faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,

Vade (Ay)

0 TL
Ödeme Planı Hemen Başvur Faiz oranı, konutun Enerji Kimlik Belgesi sınıfına ve kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Hesap makinesi sadece bilgi amaçlı olup, yapılan işlemler bağlayıcı nitelikte değildir. Başvuru ve kredi kullandırımı sırasında Bankanın kredi değerlendirme ve faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.

Aylık Ödenmek İstenen Yaklaşık Taksit

Faiz Oranını Değiştirmek İstiyorum

,
Daha yüksek bir aylık taksit tutarı veya daha düşük bir kredi tutarı girmeniz gerekmektedir.
0 Ay
Ödeme Planı Hemen Başvur Faiz oranı, konutun Enerji Kimlik Belgesi sınıfına ve kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Hesap makinesi sadece bilgi amaçlı olup, yapılan işlemler bağlayıcı nitelikte değildir. Başvuru ve kredi kullandırımı sırasında Bankanın kredi değerlendirme ve faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR
SarıPanjur Kredi seçeneklerinden yararlanmak için aşağıdaki formu doldurarak En Yakın Şubemiz'deki Bireysel Portföy Yöneticilerinin size ulaşmalarını ve size en uygun krediye karar vermenizde yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.
Gönder